phone

تلفن تماس 03132360074

Location

ایران ، اصفهان خيابان خيام، كوي نهر فرشادي 23 مجتمع آموزشي ابابصير

کتابخانه ابابصیر

هزار توهاي بورخس

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

وولپن

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

مرگ قسطي

 • نویسنده : لويي فرديناند سلين
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

ماه و پلنگ

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

ماه پاره

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

مادر

 • نویسنده : پرلباك
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

کنيزه ملکه مصر

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

کرمان دل عالم است

 • نویسنده : سعيد سيرجاني.از کتاب در آستين مرقع
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

قصه اي از دردها و تلاشها

 • نویسنده : مهدي مشايخي
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

قصه

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

علي مردان خان

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

صادق هدايت

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

شوهر آهو خانم

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

سينوحه پزشک مخصوص فرعون

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

سرخ و سياه

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

سالهاي سگي

 • نویسنده : ماريو بارگاس يوسا
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

ربکا

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

ده قصه برگزيده از هانس کيريستين اندرسون

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

دکتر نون زنش را بيشتر از مصدق دوست دارد

 • نویسنده : شهرام رحيميان
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

درياي گوهر جلد اول

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

داستان هزار و يک شب، جلد اول

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

داستان هاي کوتاه معاصر ايران

 • نویسنده : با تنظيم و اجراي فرح ربيعي
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

داستان فيلم دانه هاي شن، برنامه سينما، راديو تهران

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

داستان شبهای روشن

 • نویسنده : فئودور داستایفسکی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

تک داستانها

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

پير چنگي و چند حکايت ديگر از مثنوي

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

پزشک نازنين

 • نویسنده : نيل سايمون
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

بينوايان

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

برف هاي کليمانجارو

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

بحر در کوزه

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

بابا لنگ دراز

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

آثار جلال آل احمد

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

امانت عشق

 • نویسنده : فريده شجاعي
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

الهه رازگو

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : صوتی
جزئیات امانت کتاب

هند جگرخوار

 • نویسنده : از سالنامه شهرت
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ه795 ش
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

هفت راز موفقیت

 • نویسنده : ریچارد وبستر
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 823/914 ه356 و
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

وجدان

 • نویسنده : محمود حکیمی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 و756 ح
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

نوزده دی ماه 1356 نخستین شراره انقلاب

 • نویسنده : علی وافی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ن226 و
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

نفرین

 • نویسنده : حسن جلایر
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8فا3/62 ن551 ج
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

مادر وهب

 • نویسنده : احمد بشیری
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 م568 ب
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

کیفر

 • نویسنده : مجموعه ای از نویسندگان
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ک433 ن
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

قهمان مبارز شیعه (5)

 • نویسنده : جواد نعیمی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ن549 ن
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

قصه های خواندنی قصه های شنیدنی

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

فرصت طلایی

 • نویسنده : سامرست موام
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 823/914 ف821 م
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

غروب آفتاب در آندلس

 • نویسنده : محمود حکیمی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 غ756 ح
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

عشق مقدس

 • نویسنده : حسین علی مستعام
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ع م
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

شلوار های وصله دار

 • نویسنده : رسول پرویزی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ش397 پ
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

شرق بنفشه

 • نویسنده : شهریار مندنی پور
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ش785 م
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

شاه کلید

 • نویسنده : جعفر مدرس صادقی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ش413 م
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

سوگند مقدس

 • نویسنده : محمود حکیمی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 س756 ح
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

سلحشوران علوی

 • نویسنده : محمود حکیمی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8فا3/62 س756 ح
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

سگ و زمستان بلند

 • نویسنده : شهرنوش پارسی پور
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8فا3/62 س153 پ
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

سرزمین حیرت

 • نویسنده : عزیزالله یزدانی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 955/943 س48 ی
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

روزنه امید

 • نویسنده : مجموعه ای از نویسندگان
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ر531 ن
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

راه شیری

 • نویسنده : محمد ایوبی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ر997 ا
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

دوباره از همان خیابانها

 • نویسنده : بیژن نجدی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8فا3/62 د315 ن
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

دلاوران عصر شب

 • نویسنده : محمود حکیمی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 د756 ح
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

دل سیاه انار

 • نویسنده : سعید آل رسول
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 د736 آ
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

خوش معاملگی

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8فا3/62 خ
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

چهارده داستان

 • نویسنده : علی حجتی کرمانی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 چ356 ح
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

چوپان زرنگ و دزد‌ها

 • نویسنده : داستانی از کشور ایتالیا
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

چند داستان

 • نویسنده :
 • گروه : داستان
 • کد کتاب :
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

تکبیر انتقام

 • نویسنده : مرتضی مطهری
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ت634 م
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

تاج نقره ای و داستانهای دیگر

 • نویسنده : برنارد مالامود
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 813/01 ت166 م
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

پیکار سرنوشت

 • نویسنده : محمود حکیمی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8فا3/62 پ756 ح
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

پونه

 • نویسنده : زهرا تابشیان
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 پ122 ت
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

به سوی ساحل

 • نویسنده : محمود حکیمی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ب756 ح
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

بلال سیاه قهرمان

 • نویسنده : بدر الدین نصیری
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8فا3/62 ب472 ن
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

نیرنگ بخیل

 • نویسنده : ع. کیارنگ
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ن ک
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

آموزگار انقلابی و طاغوت زمان

 • نویسنده : محمد محمدی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 آ352 م
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

آمده بودم با دخترم چای بخورم

 • نویسنده : شیوا ارسطویی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 آ397 ا
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

آبی ماورای بهار

 • نویسنده : شهریار مندنی پور
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8فا3/62 آ785 م
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

آبشوران

 • نویسنده : لطیف تلخستانی
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 آ 496 ت
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب

افسونگر قرن

 • نویسنده : سیف الله کبیریان
 • گروه : داستان
 • کد کتاب : 8 فا3/62 ا362 ک
 • نوع کتاب : بریل
جزئیات امانت کتاب
1